INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ 1.9.2020

 • vstup do areálu školy pro modrý pavilon zůstává beze změn – u kontejnerů
 • dočasný vstup do červeného pavilonu je hlavní bránou základní školy ( velká vrata ) 
 • v jaké třídě dítě bude ve školním roce 2020/21 uvedeno v informacích na strava.cz pod číslem třídy
 • 1.třída – Sluníčka ( modrý pavilon přízemí )
 • 2.třída – Berušky ( červený pavilon 1.patro)
 • 3.třída – Žirafky   ( červený pavilon přízemí )
 • 4.třída – Motýlci  ( modrý pavilon 1.patro)
 • 5.třída – Želvičky ( červený pavilon přízemí )
 • aktuální informace k provozu škol vzhledem ke Covid – 19  na www.msmt.cz
 • adaptační režim nově příchozích dětí:  úterý 1.9. pobyt v MŠ do 9.00h ( po svačině), následující dny prodloužení vždy o 1 hodinu po domluvě s třídní učitelkou
 • upozorňujeme na odhlášení obědů – je plně v kompetenci rodičů

POVINNÁ PRAVIDLA V AREÁLU MŠ

 • PŘED VSTUPEM DO PAVILONU JE KAŽDÝ ÚČASTNÍK POVINEN POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE
 • DO PAVILONU S DÍTĚTEM VSTUPUJE POUZE JEDNA OSOBA
 • DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA RESPEKTUJE ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍD
 • PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY SI JDE DÍTĚ UMÝT RUCE
 • DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA SE V ŠATNĚ DĚTÍ ZDRŽUJE PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • ROUŠKY DĚTI V MŠ NENOSÍ, NEJSOU POVINNÉ
 • OSOBY VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ MAJÍ ZÁKAZ VSTUPU DO PAVILONU
 • U CHRONICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ČI ALERGIKŮ S PŘETRVÁVAJÍCÍMI PŘÍZNAKY JAKO RÝMA A KAŠEL, POTVRZUJE PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, ŽE SE NEJEDNÁ O INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ. PO ODEVZDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ JE DÍTĚTI UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
 • V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, JSOU RODIČE POVINNI SI DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPRODLENĚ VYZVEDNOUT
 • K ZAJIŠTĚNÍ PITNÉHO REŽIMU SI DĚTI Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ DENNĚ PŘINÁŠÍ A ODNÁŠÍ VLASTNÍ LAHVIČKU OZNAČENOU TAK, ABY SI JI DÍTĚ POZNALO
 • DŮSLEDNÝM DODRŽOVÁNÍM DANÝCH PRAVIDEL A ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ SE SNAŽÍME ZAMEZIT ŠÍŘENÍ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID-19 TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU MŠ BUDOU ZVEŘEJŃOVÁNY NA INFORMAČNÍCH KANÁLECH ŠKOLY
 • AKTUALITY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU ŠKOL VZHLEDEM KE COVID – 19 NA  www.msmt.cz