PROVOZ MŠ OD 12.4.2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021

* pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů IZS ve věku do 5 let

* vzdělávání v homogenních skupinách max. 15 dětí

* dělení dětí do tříd:

Sluníčka:  děti ze Sluníček s nahlášenou celodenní docházkou

Motýlci:   děti z Motýlků s nahlášenou dopolední docházkou

Berušky:   děti z Motýlků s nahlášenou celodenní  docházkou

Děti rodičů IZS budou informováni o zařazení do dané třídy první den nástupu při testování

* děti nemusí mít ochranu úst a nosu

 • STRAVOVÁNÍ: všechny nahlášené děti k docházce do MŠ mají od 12.4. přihlášenou stravu – ODHLAŠOVÁNÍ JE V KOMPETENCI RODIČŮ
 •                              ostatní děti mají stravu odhlášenou

 

ÚPRAVA PROVOZU MŠ:

 • děti jsou ráno předávány před pavilonem zaměstnancem školy
 • předání dětí po obědě před pavilonem v době 12:15 – 12:30h zaměstnancem školy
 • předání dětí po spaní před pavilonem pouze v době 15:00 – 15:15 a 16:00 – 16:15 zaměstnancem školy

 

Úprava provozu byla nutná z důvodu zákazu vstupu třetích osob. Děkujeme za pochopení.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ OD 12.4.2021

Přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem.

Dětem, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

* Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

* Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

* Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

* V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování bude probíhat od 6:15 do 7:45 v přízemí červeném pavilonu MŠ.

* Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

* Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

* Testování  dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

* Pokud se některé dítě či zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

 

Průběh testování dodanými antigenními LEPU testy:

instruktážní video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

doporučujeme rodičům děti na testování předem připravit

 

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba ( zaměstnanec MŠ ) informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný ( zákonný zástupce dítěte ) obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

* Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

* Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

* otevírá vyhodnocovací kartu,

* vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

* odstraňuje lepicí proužek,

* dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),

* otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

 1. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

 

 • Zákonný zástupce vyčká s dítětem 15 minut v areálu MŠ do sdělení výsledku testu svého dítěte. Poté dítě s negativním výsledkem předá před pavilonem zaměstnanci MŠ.
 • Žádáme rodiče, aby se s dostatečným časovým předstihem dostavili k testování dětí, z důvodu zachování řádného provozu MŠ.
 • I nadále je povinností zákonných zástupců informovat vedení školy v případě nařízené karantény či izolace dítěte.