INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ 1.9.2021

 • Mateřské školy
  • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování
  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek
  • Provoz v MŠ bez omezení

 

 • zákonní zástupci/doprovod dětí se řídí níže uvedenými pravidly:

 

 • VSTUP POUZE S RESPIRÁTOREM
 • PŘED VSTUPEM DO PAVILONU JE KAŽDÝ ÚČASTNÍK POVINEN POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE
 • DO PAVILONU S DÍTĚTEM VSTUPUJE POUZE JEDNA OSOBA
 • DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA RESPEKTUJE ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍD
 • PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY SI JDE DÍTĚ UMÝT RUCE
 • DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA SE V ŠATNĚ DĚTÍ ZDRŽUJE PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • ROUŠKY DĚTI V MŠ NENOSÍ
 • OSOBY VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ MAJÍ ZÁKAZ VSTUPU DO PAVILONU
 • U CHRONICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ČI ALERGIKŮ S PŘETRVÁVAJÍCÍMI PŘÍZNAKY JAKO RÝMA A KAŠEL, POTVRZUJE PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, ŽE SE NEJEDNÁ O INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ. PO ODEVZDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ JE DÍTĚTI UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
 • V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, JSOU RODIČE POVINNI SI DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPRODLENĚ VYZVEDNOUT
 • K ZAJIŠTĚNÍ PITNÉHO REŽIMU SI DĚTI Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ DENNĚ PŘINÁŠÍ A ODNÁŠÍ VLASTNÍ LAHVIČKU OZNAČENOU TAK, ABY SI JI DÍTĚ POZNALO
 • DŮSLEDNÝM DODRŽOVÁNÍM DANÝCH PRAVIDEL A ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ SE SNAŽÍME ZAMEZIT ŠÍŘENÍ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S COVID-19 TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU MŠ BUDOU ZVEŘEJŃOVÁNY NA INFORMAČNÍCH KANÁLECH ŠKOLY
 • AKTUALITY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU ŠKOL NA msmt.cz