Zápis ze schůzky rodičů

 

 Zápis ze schůzky rodičů ve dnech   2.9., 6.9., 7.9., 9.9.

 • Přestavba v areálu MŠ do června 2022 – dodržování zásad bezpečnosti v celém areálu MŠ
 • Stravování zajišťuje ZŠ Tuchlovice ( obědy, svačiny zajišťuje MŠ)– více na webu školy ( učitelky nemají kompetence řešit stravování) tel. pouze na platby 604 941 232 Růžičková Veronika
 • Odhlašování a přihlašování stravy je pouze v kompetenci rodičů, vyjma uzavření provozu MŠ
 • Třídní telefony –založení třídní skupiny – pouze pro aktuální informace ze strany MŠ ( omezení provozu, výskyt infekčního onemocnění, výlet, třídní schůzky…

( souhlas se založením, uvedení tel.čísla, v případě nesouhlasu sledovat nástěnky v MŠ)

 • Omlouvání dětí ne přes třídní skupinu, ale sms
 • Nepoužívat třídní skupinu ke komunikaci mezi rodiči
 • Učitelky nesmí v době u dětí vyřizovat telefony
 • Neposíláme fotky,POUZE INFORMACE

 

 

* Školní řád povinnost rodičů seznámit se se školním řádem do 14 dnů od nástupu dítěte do MŠ a dodržovat jej – přístupný na informačních nástěnkách v pavilonech a web.stránkách školy, seznámení stvrdit podpisem u třídních učitelek

 

 

* Dodržování provozu – do 8.00h příchod dětí, 8.00h uzamykání pavilonu, 16.15h ukončení provozu  školy.

z bezpečnostních důvodů dodržování času vyzvedávání po obědě

ČP  12.10-12.30

MP 12.25 – 12.45

 

* Organizace školního roku,celý provoz MŠ, organizace dne, omlouvání, platba stravné – školné na www.skolkatuchlovice.cz

a na informační tabuli na druhých vchodových dveřích obou pavilonů

* omlouvání dětí do 8.00h na daných telef.číslech, osobně u učitelky

* v případě, že dítě z důvodu náhlého onemocnění odejde před obědem, možno si vyzvednout oběd v 11.00h do jídlonosiče

* omlouvání dětí povinné předškolní vzdělávání viz.školní řád

 

* Učitelka přebírá zodpovědnost po předání dítěte rodičem ,  neposílat děti samotné

* Z organizačních a provozních důvodů jsou třídy v ranních  a odpoledních hodinách   spojovány (označeno příslušnou cedulkou  v chodbě )

* Z důvodu prázdnin v ZŠ a malému počtu dětí v MŠ je vždy předem zjišťována docházka dětí a provoz MŠ je omezen. Sledovat nahlášení docházky, dodržovat termíny zapsání ( v případě nepřítomnosti zaslat sms).

* Dětem nepodáváme žádné léky, mastičky…vyjma dětí se zdravotním znevýhodněním.

Narušování provozu školy (porušování školního řádu) je jedním z důvodů pro ukončení předškolního vzdělávání. (pozdní příchody, odchody, nedodržování plateb, přítomnost dítěte v MŠ bez nahlášené stravy, neomluvená nepřítomnost dítěte, ……)

Předpisy

Pokud by rodič nespolupracoval se školou, tedy odmítal doporučení školy, nehradil úplaty v MŠ, má škola povinnost tuto skutečnost nahlásit na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí)

Odmítání spolupráce se školou ( nedostavení se na výzvu školy, doporučení návštěvy odborníka…)  může být považováno za zanedbání péče.

Nesmíme zapomínat, že připravujeme, vychováváme a vzděláváme děti společně, ale zodpovědnost za výchovu a vzdělávání nese rodič.

* Organizace vzdělávání

 • Školní vzdělávací program „ Jen si ,děti všimněte, co je krásy na světě „ se zaměřením na všestranný a harmonický rozvoj dítěte .
 • Třídní vzdělávací programy ,plány“ vzdělávání na nástěnkách v šatnách každé třídy

 

Seznámení rodičů s třídními projekty a organizací vzdělávání v jednotlivých třídách

Zapojení MŠ do projektů :  výčet na web.stránkách

 • Šablony III.Vzdělávání v projektech– spolufinancování evropskou unií – vzdělávání pedagogů , následná aplikace v praxi zaměření na polytechnické a environmentální vzdělávání ( Malá technická univerzite), kvalitnější vzdělávání dětí , využití ICT  ve vzdělávání v MŠ, sdílení zkušeností a personální podpora škol- školní asistent
 • Vlastníme certifikát Zdravá školní jídelna – na základě kontrol z hygienické stanice splňujeme kritéria kvality, čímž napomáháme pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. Certifikát vydává  Státní zdravotní ústav. ZŠJ bude dodržována ve svačinách a 2x týdně při obědě.
 • Zapojení do projektu MAP III. – Místní akční plán rozvoje vzdělávání- vzdělávání pedagogů , následná aplikace v praxi
 • Předškolákovo individualizované vzdělávání  ve spolupráci s PPP Step
 • Projekt Se sokolem do života rozvoj pohyb.dovedností dětí 20,-Kč registrační poplatek
 • Vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“ 170,-Kč
 • Fond sidus – veřejná sbírka, Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům

( pracovní sešity, nálepky, náramky..) MŠ 2x ročně

 

* Nadstandartní aktivity MŠ :

Nadstandartní aktivity vyjma plaveckého výcviku a lektorů z jiných institucí organizují paní učitelky ze své vlastní iniciativy. MŠ nemá ve své činnosti začleněnou zájmovou činnost.

Vydané stanovisko České školní inspekce k nadstandardním aktivitám:

Aktivity MŠ nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Včetně plavání. Je jednoznačně doporučeno, aby se „kroužky“  v MŠ konaly až v odpoledních hodinách a pokud tuto práci vykonává pedagog školy, nemůže ji uskutečňovat v pracovní době . Pokud realizace kroužků má dopad na provoz MŠ nebo průběh vzdělávání ( např. narušení činností dětí v rámci plnění školního vzdělávacího programu, nevyvážený poměr spontánních a řízených činností v průběhu dne, omezení pobytu venku, narušování odpočinku dětí…) jsou tyto skutečnosti popisovány jako negativa v inspekční zprávě.

Říjen – květen

Nadstandardní aktivity v MŠ  2021/2022  modrý pavilon, červený pavilon

 

Zumbík  a pidi aerobic                  –    středa 1x týdně   15:00 -15.45

Petra Bimbaumová

Jóga                                              –    úterý     1x/14dní  14.45.-15.30

Veronika Pražáková

Zumbík s Lůcou                                  –    středa     1x/14dní  15.00-15.30

Krejčíková

 

Děti na startu,Děti na startu       –      čtvrtek   1x týdně    15.00 – 16.00

Dutkovičová, Pokorná,Rovná, Pražáková,Šťastná        

 

Školáček   se ZŠ                                     –  od II.pololetí  předškolní děti

Plavecký výcvik 23.9.    850,-Kč     –  čtvrtek  10x podzim, 10x jaro

MŠ zprostředkovala pro rodiče v rámci podpory zdravého životního stylu, harmonizace fyzického vývoje, pohyb na čerstvém vzduchu – cvičení venku:

S dětmi a rodiči v kondici          – úterý 1x týdně 16.00-16.45

Martina Včelišová

 

Vícedenní výlet (ŠKOLA V PŘÍRODĚ ) „ ČABÁRNA“  13.6. – 17.6.2022 cca bude upřesněna (cca do 2000,-)                          

* Další aktivity MŠ:

 • akce s rodiči
 • kulturní a výchovně vzdělávací programy
 • třídní projektové dny
 • beseda pro veřejnost – Školní zralostběhem roku dle podmínek vzhledem k opatřením
 • Logopedie předškolního věku  – během roku dle podmínek vzhledem k opatřením
 • programy zaměřené na polytechnické a environmentální vzdělávání – celoroční projektové vzdělávání Malá technická univerzita – mtuni.cz/
 • společně s rodiči zapojeni do charitativního projektu Fond Sidus
 • Vánoční jarmark, Jarní prodejní výstavka
 • Ročenka
 • karnevaly
 • a další zatím neplánované
 • akce vždy zveřejněny na web.stránkách školy, informačních nástěnkách

aktivity budou organizovány dle vládních opatření

 

Foto na webu pouze společné akce, třídní fota průběžně  na nástěnkách v šatně, + ročenka

*  300,-kč příspěvek na pololetí – vzdělávací a kulturní  programy

* Hlásit neprodleně změny čísla telefonu, bydliště, zdravotní pojišťovnu písemně na email školy

* Neprodleně hlásit infekční nemoce – neštovice, spála,průjmy,záněty spojivek,opary…….vši (děti nesmí mít při docházce do MŠ hnidy)

* Nedávat dětem prstýnky,náramky, řetízky, bomony,svačiny.. ( z bezpečnostních důvodů ) hračky – pouze malého plyšáka na spaní

*  Do šaten věci na převlečení – náhradní  kontrolovat doplnění

* Z hygienických důvodů oblečení  na ven , předpoklad zašpinění ,pláštěnky. Holínky dle uvážení.

VŠE PODEPSANÉ!

* nedávat dětem deštníky – viz Školní řád (i vzhledem k prostorám šaten a průchodu tříd)

* MŠ nemá ze zákona povinné používání helmy při jízdě na odstrkovadle , koloběžce či tříkolce . Pokud si rodič nepřeje, aby dítě jezdilo bez helmy, nahlásí třídní učitelce a dětem nebudou tyto pomůcky půjčovány. Helmy si děti do MŠ nosit nebudou.

*Zákaz odkládání tříkolek, odstrkovadel, osobních předmětů dětí v celém       areálu MŠ venku i uvnitř.

* Pitný režim ve třídách, děti si nosí podepsané lahvičky,( lze nosit i prázdné) není třeba plnou pití,

* Podněcovat děti k samostatnosti při oblékání, svlékání, hygiena při  utírání nosu, kašlání – je možné, že ráno učitelka nepřijme dítě do MŠ ze zdravotních důvodů–viz školní řád

 • do MŠ je přijato pouze zdravé dítě

* vše podepsat –  oblečení, boty, bačkory, pyžama, lahvičky

* usnadnit sebeobsluhu při oblékání – na poličce nechat jen tepláky na ven,ostatní na háček

* V případě, že v MŠ po skončení provozu zůstane dítě a učitelka se nedovolá rodičům, po  30 minutách volá OSPOD a Policii a dále postupuje dle doporučení MŠMT- viz školní řád

* Nápady,dotazy,přání, stížnosti – u třídních učitelek,u ředitelky školy, anonymně do schránky

*Děkujeme za spolupráci, drobné i větší dárky ( reklamní předměty,lepidla,papíry do kopírky…) Nebráníme se ani větším sponzorským darům na základě darovací smlouvy

Těšíme se na spolupráci a přejeme všem dětem, rodičům, zaměstnancům MŠ úspěšný školní rok 2021/2022

 

 

vedení školy