Povinné předškolní vzdělávání

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • docházka se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání
  • povinné předškolní vzdělávání se organizuje pravidelnou denní docházkou v pracovních dnech v době 8.00 – 12.00h. Povinnost není dána na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
 2. Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání

  • vzdělávání dítěte ve spádové MŠ nebo v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku
  • individuální vzdělávání dítěte

MŠ ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

ověřování se uskutečňuje v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku

zákonný zástupce bude s dostatečným předstihem písemně k ověření vyzván,

včetně sdělení náhradního termínu

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ nebo ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky
 1. Povinnosti zákonných zástupců

  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
  • zákonný zástupce má povinnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku (do 31.5.) jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
  • zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů – v případě individuálního vzdělávání dítěte
  • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 2. Omlouvání a uvolňování dítěte

  • zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě v souladu s podmínkami Školního řádu MŠ
  • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů
  • uvolnění dítěte v průběhu nebo před ukončením vzdělávání je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce předložené učitelce MŠ
  • pokud dítě bez omluvy nenavštěvuje MŠ více než 5 dní, vyzve ředitelka školy zákonné zástupce k vysvětlení důvodu nepřítomnosti dítěte. Pokud na výzvu nereagují je povinností ředitelky informovat příslušné orgány o neplnění povinnosti předškolního vzdělávání
 3. Ukončení předškolního vzdělávání podle §35 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon nelze v případě plnění povinného předškolního vzdělávání

 1. Bezúplatnost vzdělávání v mateřské škole

  • vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku